Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Klauzula RODO - Szkoła Podstawowa w Żytowiecku

KLAUZULA RODO

Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Dywizji Stefana „Grota” Roweckiego w Żytowiecku, Żytowiecko 46, 63-805 Łęka Mała.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
• Zgodnym z wymaganiami prawa oświatowego, w zakresie działalności:
 - Dydaktycznej;
 - Wychowawczej;
 - Opiekuńczej.
3. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać:
• Dane osobowe dzieci, rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie przepisów prawa oświatowego, aktów wykonawczych do tych przepisów, innych aktów prawnych oraz w niektórych przypadkach na podstawie zgody.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobytu ucznia w szkole i przechowywane do czasu wymaganego kategorią archiwalną dokumentacji ustaloną w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.
7. Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO.
8. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Natalia Ratajewska, e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com, tel. 783 479 791.