Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Historia - Szkoła Podstawowa w Żytowiecku

Zarys historii szkoły w Żytowiecku

 

         Przesuńmy wskazówki tajemniczego zegara, by móc cofnąć się w czasie i z konieczności tylko w olbrzymim skrócie poznać historię żytowieckiej szkoły.

         Najprawdopodobniej już w XV wieku istniała w Żytowiecku szkółka parafialna. Jej istnienie w siedemnastym stuleciu potwierdza przeprowadzona w 1667 roku wizytacja żytowieckiej parafii.

         Najstarsza część obecnego budynku szkolnego po raz pierwszy wypełniła się dziatwą szkolną 3 listopada 1897 roku. Władze pruskie nie pozwoliły jednak wówczas poświęcić szkoły ówczesnemu żytowieckiemu proboszczowi, wielkiemu patriocie i bojownikowi o prawa narodowe, księdzu Stanisławowi Zinglerowi.

         W roku 1900 do trzyklasowej, zatrudniającej dwóch nauczycieli szkoły w Żytowiecku uczęszczało 185 uczniów. W okresie międzywojennym nazwa naszej szkoły brzmiała Publiczna Szkoła Powszechna. Na przykład w roku szkolnym 1937/1938 wiedzę i umiejętności zdobywało w niej 122 uczniów narodowości polskiej. Ostatnimi, pracującymi w Żytowiecku przed wybuchem wojny pedagogami, byli p. Franciszek Białachowski i p. Roman Łojan. Podczas II wojny światowej przez pewien czas dzieci polskie nauczane były w języku niemieckim przez niemiecką nauczycielkę.

         Po zakończeniu wojny naukę w zniszczonym budynku szkolnym rozpoczęto 1 kwietnia 1945 roku. We wrześniu tego roku, jak się później okazało aż na 24 lata, kierownikiem szkoły został p. Romuald Michalski. W roku szkolnym 1946/47 do żytowieckiej szkoły zaczęły również uczęszczać dzieci z Łęki Małej i Grodziska. W roku szkolnym 1948/49  szkoła w Żytowiecku stała się placówką siedmioletnią. Podczas letnich wakacji w 1950 roku dokonano elektryfikacji szkoły. W 1968 roku po raz pierwszy mury szkoły w  Żytowiecku opuścili uczniowie klasy ósmej. W 1972 roku stanowisko kierownika szkoły zmieniono na dyrektora szkoły. W roku szkolnym 1977/78 obwód szkolny powiększono do Łęki Wielkiej, Bogdanek i Kopania. W 1979 roku do grona żytowieckich uczniów dołączyli uczniowie starszych klas ze szkoły w Rokosowie. 1 czerwca 1982 roku oddano do użytku wielofunkcyjny ogródek dydaktyczny i kompleks boisk sportowych.

         20 października 1950 roku w szkole w Żytowiecku założona została drużyna harcerska. Opiekunem drużyny składającej się z 73 harcerzy został p. Wiktor Klonowski. W najlepszym dla żytowieckiego harcerstwa okresie, w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, opiekunami harcerzy były przede wszystkim p. Dorota Lisewska i p. Witosława Zakrzewska, która również była opiekunem zespołu mandolinistów. Niezwykle ważnym i radosnym dniem dla żytowieckich zuchów i harcerzy był 18 grudnia 1980 roku. Tego właśnie dnia nastąpiło uroczyste otwarcie harcówki.

We wrześniu1983 roku utworzono w Żytowiecku Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Postanowiono bowiem rozbudować szkołę tak, by stała się obiektem oświatowym z prawdziwego zdarzenia. 28 czerwca 1985 roku wmurowano akt erekcyjny wznoszonego obiektu, który do użytku oddano uczniom 13 października 1988 roku. Osiemnaście lat później 12 października 2006 roku odbyła się długo oczekiwana uroczystość poświęcenia i oddania do użytku sali gimnastycznej. Pięć lat później 1 września 2011 roku oddano do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe.

18 września 1995 roku z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego p. Ryszarda Janaszaka odbyło się w szkole zebranie założycielskie Uczniowskiego Klubu Sportowego. 18 marca 1996 roku nastąpiło nadanie klubowi imienia. W trakcie uroczystości klub przyjął nazwę UKS „Grot”. Pod koniec 2004 roku swoją aktywną działalność rozpoczął Uczniowski Klub Sportowy „Jastrzębie”. Główną dyscypliną trenowaną w klubie jest unihokej. Żytowieccy uczniowie odnoszą w tej dyscyplinie sukcesy nawet na szczeblu ogólnopolskim.

Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia przyniosły niespotykaną wcześniej liczbę wydawanych w wielu polskich szkołach gazetek uczniowskich. W latach 1994-2002 w naszej szkole ukazało się czterdzieści pięć numerów gazetki szkolnej „Ludki ze Szkolnej Budki”. Funkcję opiekuna zespołu redakcyjnego pełnił p. Krzysztof Blandzi. W okresie ośmiu lat istnienia żytowiecka gazetka czterokrotnie zyskała miano laureata Ogólnopolskiego Konkursu Czasopism Szkolnych o „Pałuckie Pióro”. Kontynuatorem „Ludków” była przez kilka lat gazetka szkolna „Teraz …”, nad którą opiekę redakcyjną sprawowały najpierw p. Barbara Górska, a następnie p. Magdalena Włodarczyk. W ostatnich latach trzykrotnie absolwenci szkoły zredagowali jednodniówkę „Carpe diem”. Opiekunem zespołów redakcyjnych redagujących to pisemko był p. Krzysztof Blandzi.

17 października 1997 roku odbywały się obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej w Żytowiecku i nadania jej imienia generała Stefana Roweckiego „Grota”. Honorowym i najważniejszym uczestnikiem tej niezapomnianej uroczystości była córka Patrona – p. Irena Rowecka-Mielczarska. Z okazji jubileuszu szkoły ukazała się publikacja ukazująca jej historię, która zatytułowana została „Opowiemy wam o szkole. Zarys historii szkolnictwa w Żytowiecku w latach 1897-1997”. Autorami książki byli p. Krzysztof Blandzi i p. Małgorzata Piskorska. W roku jubileuszu 100-lecia szkoły do placówki składającej się z dwunastu oddziałów uczęszczało 253 uczniów, a w skład rady pedagogicznej wchodziło 19 nauczycieli. Od roku szkolnego 1997/98 szkoła posiada pedagoga szkolnego.

Wiosną 1998 roku rozpoczęła się trwająca po dziś dzień i polegająca przede wszystkim na wspólnych spotkaniach, wycieczkach, zawodach sportowych i konkursach współpraca pomiędzy zdobywającymi wiedzę i umiejętności uczniami oraz pracującymi w szkołach w Żytowiecku i Lubiniu nauczycielami. Współpracę tę zapoczątkowali nauczyciele języka polskiego: p. Krzysztof Blandzi z Żytowiecka i p. Marta Bzymek z Lubinia.

Swą historię gimnazjum w Żytowiecku jako oddział Publicznego Gimnazjum w Poniecu rozpoczęło we wrześniu 1999 roku. Rok później utworzono Publiczne Gimnazjum w Żytowiecku, którego dyrektorem został p. Stanisław Ratajski. Z kolei 1 września 2003 roku utworzony został Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku. Dyrektorem ZSSPiG został p. Stanisław Ratajski, a funkcję wicedyrektora objął p. Mariusz Kędzierski, który od 2006 roku jest dyrektorem żytowieckiej szkoły. W latach 2002-2016 absolwentami gimnazjum w Żytowiecku zostało 505 uczniów, w tym 280 dziewcząt i 225 chłopców.

W dniach 31 maja – 5 czerwca 2009 roku żytowiecka szkoła gościła dwunastoosobową grupę uczniów z ukraińskiej miejscowości Selyszcze. Organizatorkami wizyty gości zza wschodniej granicy były p. Małgorzata Piskorska i p. Magdalena Włodarczyk.

W maju 2010 roku równolegle z dziennikiem papierowym swoje funkcjonowanie w szkole rozpoczął dziennik elektroniczny. Od 28 lutego 2011 roku oceny i frekwencja uczniów oraz tematy lekcji zapisywane są w ZSSPiG w Żytowiecku tylko w dzienniku elektronicznym.

14 października 2011 roku p. Krzysztof Blandzi za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wyróżniony został Nagrodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Od września 2015 roku szkoła posiada nowoczesną windę dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 14 marca 2017 roku wiedzę i umiejętności w ZSSPiG w Żytowiecku zdobywało 213 uczniów, w tym 99 dziewcząt i 114 chłopców (w szkole podstawowej 142 uczniów – 64 dziewczyny i 78 chłopców, a w gimnazjum 71 uczniów – 35 dziewczyn i 36 chłopców). Dla porównania liczba uczniów w ZSSPiG w Żytowiecku w roku szkolnym 2006/07 wynosiła 275 uczniów, w tym 170 w szkole podstawowej i 105 w gimnazjum.

W powojennej historii budynku szkoły w Żytowiecku od dnia 1 kwietnia 1945 roku, gdy pojawiła się w niej p. Janina Dorczykówna, do dnia dzisiejszego, dzieciom i młodzieży wiedzę i umiejętności przekazywało sto pięcioro nauczycieli, w tym 65 pań i 40 panów.

W roku szkolnym 2016/2017 dyrektorem ZSSPiG jest p. Mariusz Kędzierski. Funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego pełni p. Łukasz Kubeczka. Szkoła zatrudnia 28 pedagogów oraz sześcioro pracowników niepedagogicznych.

Opracowanie: Krzysztof Blandzi

(14 marca 2017 r.)


Szkoła w fotografii

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek