Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Deklaracja dostępności - Szkoła Podstawowa w Żytowiecku


Deklaracja dostępności


Szkoła Podstawowa i. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Żytowiecku  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp-zytowiecko.poniec.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony : 01.03.2017 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji : 5.10.2021 r.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych online. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG, niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego. Poprawki będą stopniowo dodawane do serwisu. Deklarację sporządzono 05.10.2021 r.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.


Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Ważne zdjęcia i grafiki w serwisie mają w alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez:
- wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Szkoła Podstawowa, Żytowiecko 46 63-805 Łęka Mała
- wysłanie e-maila na adres: gimzyto@wp.pl
- skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 655733428
- skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w sekretariacie szkoły  godzinach urzędowania 7:00 -15:00


Dostępność architektoniczna obiektu
Szkoła Podstawowa znajduje się w Żytowiecku pod numerem 46 63-805 Łęka Mała. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne wejście od ulicy. Do wejścia prowadzą schody, przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Przy wejściu znajduje się dzwonek. Od strony parkingu znajduje się wejście, do którego prowadzą schody oraz wejście z podjazdem dla wózków.  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku jest winda, z której skorzystać można od strony boiska. Sekretariat  znajduje się na pierwszym piętrze. Prowadzą do niego schody Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze oraz I piętrze w nowszej części szkoły.   W budynku jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W niektórych miejscach znajdują się oznaczenia kontrastowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować do:
Dyrektora szkoły – gimzyto@wp.pl lub telefonicznie 065 5733428
Rzecznik Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl